Tìm kiếm
Tìm kiếm

Các Khối #33309348

Các Giao Dịch
1
Các Biên Nhận
0
Trạng Thái
Đã hoàn tất
Người Tạo
Gas Đã Dùng
0 gas
Giá Gas
0.0001 Ⓝ/Tgas
Đã Tạo
28th March 2021, 5:16:11 pm
Băm
6METzgjBF3N52WjLhJB1CkzdQT68tcKd5nFhkGpXUXVQ

Các giao dịch

Đã gọi phương thức: 'create' trong hợp đồng: sputnikdao.near
Thành công 1 year ago

Receipts included in this block

There are no receipts in this block

Receipts executed in this block

There are no receipts in this block